ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen általános szerződési feltételek az AMAZON TRAVEL Kft. és az utas között létrejött szerződés elválaszthatatlan részét képezi, az abban foglaltakkal összhangban értelmezendő.

Az Amazon Travel Kft. az utazásszervező irodák utazási szolgáltatásainak értékesítése során utazásközvetítőként jár el. Irodánk – mint utazásközvetítő – más utazási irodák, szolgáltatók által összeállított csomagot, szolgáltatásegyüttest, szolgáltatást értékesít. Az utas az utazási szolgáltatás megrendelése esetén minden alkalommal az utazásszervezővel kerül szerződéses jogviszonyba, azaz a szolgáltatás teljesítéséért az utazás szervezője lesz a felelős.

Az utas az utazási csomagokat, szolgáltatásokat – külön rendelkezés hiányában – az AMAZON TRAVEL Kft. utazási irodájában, vagy bármely más, az AMAZON TRAVEL Kft. által üzemeltetett online értékesített felületen megrendelheti.

Az AMAZON TRAVEL Kft. tevékenységére az Utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet, az utazásszervező és – közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet, a Kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény és a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az AMAZON TRAVEL Kft. által programkiadványaiban, honlapján közzétett utazási ajánlatot az utas személyesen, email, fax útján fogadja el. Az ajánlat elfogadása esetén az utas nyilatkozatához 8 napig kötve van.

A személyes adatok megadásával az AMAZON TRAVEL Kft. a foglalásokat véglegesíti, az utassal az utazásközvetítői szerződést megköti, és az utazási szerződés megkötésében közreműködik.

Az utazási szerződés tartalmáért minden esetben az utazásszervező felel, az AMAZON TRAVEL Kft. az ennek esetleges hiányosságából eredő kárért felelősségét kizárja.

Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha az utas az utazási díját, illetve az AMAZON TRAVEL Kft. által meghatározott előleget megfizette.

2./       Az utazási szerződés részletes szabályai

Az utas az AMAZON TRAVEL Kft. mint utazásközvetítő közreműködésével utazási szerződést köt az utazásszervezővel. Az utazási szerződés tárgya adott szolgáltatás, utazási csomag, vagy utazási szolgáltatásegyüttes.

Az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést egyszerű és közérthető nyelven kell megfogalmazni, írásba foglalt szerződés esetén biztosítani kell annak olvashatóságát. Az utazásszervezőnek, illetve az utazásközvetítőnek, az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésekor vagy azt követően haladéktalanul tartós adathordozón az utazó rendelkezésére kell bocsátania a szerződés egy példányát vagy az arról szóló visszaigazolást. Ha az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésére a felek együttes fizikai jelenlétében kerül sor, az utazó jogosult a szerződés nyomtatott példányára.

E feltételek hiányos teljesülése, vagy elmaradása esetén az utas köteles jelezni az AMAZON TRAVEL Kft. részére a hiányok pótlása érdekében.

Az utazó haladéktalanul, de legkésőbb az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés szerinti utazási szolgáltatás megkezdését megelőző öt napon belül köteles tájékoztatni az AMAZON TRAVEL Kft-t arról, ha az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott valamennyi feltételnek megfelelő személyre átruházta. Ebben az esetben az utas felel az átruházott személy adatainak megfelelőségéért, a helytelen adatokból eredő esetleges kár vonatkozásában az AMAZON TARVEL Kft. a felelősségét kizárja. Az utas köteles viselni az átruházásból eredő bármilyen többletköltséget, díjat.

Az utasok repülőgéppel történő fuvarozására a légi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó szabályok az irányadók.

Az AMAZON TRAVEL Kft. kifejezetten felhívja az utas figyelmét arra, hogy a repülőjegy megvásárlásával az utas a légitársasággal kerül szerződéses jogviszonyba, így a légi fuvarozás során felmerült követeléseit/kötelezettségeit az adott légitársasággal szemben érvényesítheti.

Az AMAZON TRAVEL Kft. közreműködőjeként eljáró légi fuvarozók felelősségét az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, az 1964. évi 19. tvr. valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény és a 2005. évi VII. tv. által kihirdetett 1999. évi montreali nemzetközi egyezmény korlátozza.

E szabályokról az utas kívánságára az utazási iroda köteles tájékoztatást adni. A légiközlekedéssel összefüggő elháríthatatlan okok miatt a menetrend, az indulási és érkezési időpontok, valamint az útvonal és a megjelölt légitársaság módosulhat. Utazási irodánk a menetrend- és az útvonal-változtatás jogát fenntartja.

Ha az utazási csomag összeállítása esetén menetrendszerinti repülőjárattal történik a légiközlekedés, és/vagy ha az utas a szerződéskötést követően érvényes, a légitársaságtól visszaigazolt repülőjeggyel rendelkezik, továbbá visszaigazolt szállásfoglalással, akkor a szolgáltatást nyújtó adott légitársaság és/vagy légitársaságok és/vagy a szálláshely mindenkori lemondási szabályzata érvényes.

A repülővel történő utazás esetén, ha a légitársaságok szigorú rendelkezései miatt a repülőjegyek már ki lettek állítva, ennek visszatérítését az utas az utazási irodától nem követelheti.

A légitársaságok speciális szabályzatairól (pl. csomagszállítási szabályok, légi utazási szerződés) az utas köteles önállóan is tájékozódni.

3./       Fizetési feltételek

Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj a részvételi díjból és a részvételi díjban nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő díjakból tevődik össze.

Az utazási szerződés megkötésekor előleg címén a részvételi díj legfeljebb negyven százalékának befizetése követelhető. Ettől az AMAZON TRAVEL Kft. eltérhet, ha az utazásszervezővel, vagy közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ír elő.

Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj – részvételi díj, valamint az egyéb adó, illeték és más kötelező terhek – összegének megfizetését az AMAZON TARVEL Kft. legkorábban az utazás megkezdése előtt harminc nappal igényelheti az utastól, kivéve, ha az utazásszervező, vagy közreműködő ennél korábbi teljesítést ír elő.

Az utazó által az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés alapján fizetendő teljes díj egyoldalúan nem emelhető, kivéve, ha a díjemelés lehetőségéről a szerződés külön rendelkezik. A díj emelésére kizárólag

  1. a) a személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei,
  2. b) az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy
  3. c) az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok

változása miatt kerülhet sor.

A díjemelés mértékének ekkor is arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével, és a szerződésben külön meg kell határozni a módosított díj számításának módját.

Az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg az utas köteles a teljes részvételi díj 40%-ának megfizetésére. Ezen összegből a felek 10%–ot foglalónak, a fennmaradó 30%-ot előlegnek tekintik.

Felhívjuk a figyelmet a foglaló szabályainak alkalmazására. A foglaló jogcímén befizetett összeg a szerződés megkötésétől az utazás megkezdését megelőző 45. napig minősül foglalónak. Amennyiben a teljesítés az utazás megkezdését megelőző 45 nap előtt meghiúsul, akkor a teljesítés meghiúsulásáért felelős szerződő fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni.

Az utas a fizetendő teljes díjat – a befizetett előleg összegével csökkentve – az utazási szerződésben rögzített határidőben, eltérő megállapodás hiányában legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal – nyaraló vagy apartman foglalása esetén az utazás megkezdése előtt 45 nappal – köteles külön felhívás nélkül megfizetni.

Az Amazon Travel Kft. utazásközvetítői tevékenységével összefüggésben adminisztrációs költséget érvényesít, amely az utast terheli. Az adminisztrációs költség a foglalási oldalak által felszámított költségeket, illetve a foglalással felmerült egyéb működési költségeket tartalmazza.

Az adminisztratív költség mértéke az adott utazási szerződésben rögzített részvételi díj 2%-a, de legalább 5.000,-Ft/15€/20$.

Az adminisztratív költséget az Amazon Travel Utazási Iroda kizárólag abban az esetben érvényesíti, amennyiben az utazást az utas bármely okból, illetve bármely időpontban lemondja. A teljesített utazási szerződések esetében az adminisztratív költség érvényesítésétől az Amazon Travel Utazási Iroda eltekint.

Az adminisztratív költséget az utas a befizetett előleg/ részvételi díj összegéből kerül levonásra, amelyről az Amazon Travel Utazási Iroda számlát állít ki az utas részére.  

4./       Fizetési módok

Amennyiben az utazási szerződésben Euro-ban meghatározott részvételi díj és egyéb díjak szerepelnek, az AMAZON TRAVEL Kft. az átszámítást a Raiffeisen Bank mindenkori aktuális valuta eladási árfolyamán végzi. Az Euro-ban meghatározott díjakat azonban az utas nemcsak Euro-ban, hanem választása szerint forintban is kiegyenlítheti. Amennyiben az Euro-ban meghatározott díjat utazási irodánknak valamely okból (pl. szerződéstől történő elállás) vissza kell fizetnie az utas részére, akkor a visszafizetést irodánk Euro-ban teljesíti, akár Euro-ban, akár forintban történt a befizetés. Amennyiben az utas a befizetett összeg visszafizetését forintban kéri, akkor a visszajáró Euro összeg a Raiffeisen Bank a fizetés napján aktuális valuta eladási árfolyamán árfolyamának alkalmazásával kerül átszámításra.

5./       Felmondás

Az utas az utazási szerződést bármikor felmondhatja. Az utazási szerződésben az utazó felmondása esetére bánatpénz köthető ki, melynek mértéke a részvételi díj összegét nem haladhatja meg. A bánatpénz összegét az utazásszervező határozza meg. Az elállást írásban kell közölni az utazási irodával. Az elállási nyilatkozat hatályosságához az szükséges, hogy a címzett arról tudomást szerezzen. Elállásnak minősül az is, ha az utas – előzetes nyilatkozattétel nélkül – nem kezdi meg utazását. Ilyen esetben az utazás megkezdésének az időpontja tekintendő elállási időpontnak.

A foglalóként befizetett összeg a bánatpénz összegébe beleszámít.

6./       Kártérítés

Az utazási szerződésben vállalt utazási szolgáltatás teljesítéséért az utazásszervező felel, akkor is, ha az utazási szolgáltatások teljesítésére más utazási szolgáltató köteles. Az utazó az eset körülményeinek figyelembevételével köteles haladéktalanul – az utazási szerződésben rögzített elérhetőségek valamelyikén – tájékoztatni az utazásszervezőt vagy az utazásközvetítőt az utazási csomagra vonatkozó szerződésben meghatározott valamely utazási szolgáltatás nyújtása során általa észlelt szerződésszegésről. E tájékoztatás elmaradásából eredő kárért az AMAZON TARVEL Kft. minden felelősségét kizárja.

Az AMAZON TRAVEL Kft. az utas úti okmányainak esetleges érvénytelenségéből eredő károkért felelősséget nem vállal.

Amennyiben az AMAZON TRAVEL Kft. más, utazási szolgáltatást értékesítő, utazást szervező, vagy utazást közvetítő utazási vállalkozó szolgáltatásai közvetítését végzi, úgy az utas szavatossági igényeit a közvetített szolgáltatás kötelezettjével szemben érvényesítheti.

7./       Jogviták

A felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat kötelesek tárgyalásos úton, peren kívül rendezni. Ennek sikertelensége esetén a felek kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Budapest, 2020………………………………

…………………………                                                                  ………………………

Ügyintéző                                                                                        Ügyfél

 

Utazási Irodánknál büszkék vagyunk arra, hogy 1998 óta jelen vagyunk a magyar utazási piacon és meghatározó szereplőjévé váltunk a bel és külföldi utaztatásnak. Irodánkban Magyarországon egyedülállóan a legtöbb német és osztrák utazásszervező ajánlatai elérhetőek és foglalhatóak. Álmokat váltunk valóra...

+36 70 779-6535
Copyright © 2023 Amazon Travel Utazási Iroda Kft.