Adatvédelmi szabályzat

1.Bevezetés, általános információk

 • Az AMAZON TRAVEL UTAZÁSI IRODA Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-864852, adószám: 11296122-2-43, stat.számjel: 11296122-7912-113-01, képv.: Ivók Roland ügyvezető) 1092 Budapest, Ferenc krt. 8-10. szám alatti társaság mint adatkezelő (a továbbiakban: adatkezelő, vagy Amazon Travel Utazási Iroda), a
  hatályos 2001. évi CXII. törvény (Infotv.) és az Európai Unió 2016/679. számú rendeletében (GDPR) foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az Amazon Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel az Amazon Kft. mindenkor érvényes Adatkezelési Szabályzataiban, és az Adatkezelési Tájékoztatójában (a továbbiakban: tájékoztató) foglaltaknak, illetve a hatályos jogszabályoknak.

 • Az Adatkezelési Tájékoztató, és annak esetleges módosításai, frissítései folyamatosan megtekinthetőek az utazási irodában, illetve on-line elérhetőek az Amazon Travel Utazási Iroda honlapjain:

Saját weboldalak:
www.amazontravel.hu
www.alomeskuvokulfoldon.hu
www.alomhajoutak.hu
www.mezeshetek.com
www.dominikaieskuvo.hu
www.playadelcarmen.hu
www.franciapolinezia.hu
www.seychelleeskuvo.hu
www.boraboraeskuvo.hu
www.papeete.hu
www.moorea.hu
Értékesítési weboldalak:
utazas.amazontravel.hu
www.amazonnet.hu
www.foglalom.hu

 • Az Amazon Travel Utazási Iroda az ügyfelek személyes adatait az utazási vállalkozói tevékenység végzésével összefüggésben, az utazásközvetítői tevékenységgel összhangban az utazásszervezők utazási csomagjainak megismertetéséhez, ajánlat kéréséhez/ajánlat adásához, az általa közvetített utazási szerződések létrejöttének elősegítéséhez szükséges körben és ideig kezeli, illetve továbbítja az adott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben az ügyfél által megrendelt szolgáltatás(oka)t nyújtó belföldi és külföldi partnerek részére az alkalmazott informatikai rendszerek használatával.
 • Az Amazon Travel Utazási Iroda, mint utazásközvetítő más utazásszervezők szolgáltatásaira adott megrendelések esetében az ügyfél személyes adatait továbbítja az utazásszervező felé.
 • Az Amazin Travel Utazási Iroda tevékenységét, illetve ügyfelei adatainak kezelését az alábbi jogszabályoknak megfelelően végzi:
 1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a továbbiakban: „Infotv.”)
 2. évi C. törvény a számvitelről (Számv.tv.),
 3. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.),
 4. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.),
 5. évi XLVIII. törvény – gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),

213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet – az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről,

281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet – az utazási szerződésről

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

A jelen szabályzat tartalmazza az Amazon Travel Utazási Iroda munkatársai által alkalmazandó – adatkezeléssel összefüggő – szabályokat, illetve bemutatja az utazási irodánál alkalmazott adatkezelési folyamatokat. A szabályzat célja, hogy egyértelműen biztosítsa az iroda működése során a hatályos magyar jogszabályoknak és a GDPR-nak való megfelelést. A szabályozás kiterjed minden rendszerre, személyre és folyamatra, akik/amelyek az Amazon Travel Utazási Iroda információs rendszerét alkotják, beleértve a vezető tisztségviselőket, munkavállalókat, szállítókat és további harmadik feleket, partnereket, akik az Amazon Travel Utazási Iroda által kezelt adatokhoz bármilyen formában hozzáférhetnek.

Az Amazon Travel Utazási Iroda a tevékenységi helyén folytatott működése során, az Unió területén végzett bármely személyesadat-kezelést e szabályzattal összhangban és a jogszabályoknak megfelelően kell végezni, tekintet nélkül arra, hogy maga az adatkezelés az Unió területén történik-e. E szabályzatot kell alkalmazni az Unió területén tartózkodó érintettek személyes adatainak az Unióban tevékenységi hellyel nem rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó által végzett kezelésére.

 1. Értelmező rendelkezések, alapfogalmak
 2. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 3. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ, valamint az abból levonható következtetés (azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható);
 4. különleges adat:
 5. a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 6. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 7. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
 8. genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
 9. biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
 10. egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
 11. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó

szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

 1. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
 2. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 3. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
 4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 5. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, felvétel, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, nyilvánosságra hozás, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, zárolás, törlés, illetve megsemmisítés, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 6. az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 9. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 12. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 14. profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 15. álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 16. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 17. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
 18. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy         adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére       felhatalmazást kaptak;
 19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;
 21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 22. nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 23. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
 24. tevékenységi központ: a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni;
 25. b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak;
 26. képviselő: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;
 27. vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
 28. személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése:
 29. a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy
 30. b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;
 31. Az Amazon Travel Utazási Iroda adatkezelési elvei, általános szabályai

3.1       A személyes adatok kezelésének alapelvei:

– jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni

– célhoz kötöttség elve: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azokat nem lehet ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon kezelni (nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés)

– adattakarékosság elve: az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk

– pontosság elve: a személyes adatok kezelésének pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek

– korlátozott tárolhatóság elve: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé

– integritás és bizalmas jelleg elve: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

– elszámoltathatóság elve: az adatkezelő felelős az adatkezelési elvek betartásáért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

3.2       Az adatkezelés jogszerűsége:

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

– az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

– az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

– az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

– az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

– az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

– az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

3.3       A hozzájárulás feltételei

– Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

– Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől

egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely ennek nem felel meg, kötelező erővel nem bír.

– Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

– Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének – beleértve a szolgáltatások nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

3.4       A gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában

–  Gyermekek esetében az érintett hozzájáruláson alapuló adatkezelés akkor jogszerű a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

 1. Az érintett jogai

Az Amazon Travel megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és a minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében.

Az Amazon Travel elősegíti az érintett jogainak gyakorlását.

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

Az érintett jogai:

 1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult tájékoztatást kapni a vele kapcsolatban kezelt személyes adatok köréről, a tárolás céljáról, időtartamáról, a kezelés jogalapjáról, a kezelő személyéről, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a jogos érdek mibenlétéről, harmadik országba történő adattovábbításról, az adatok címzettjeiről és a címzetti kategóriákról.

 1. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, és jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 1. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR rendelet 46. cikke szerinti megfelelő garanciákról.
 2. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –kiegészítését.

 1. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles a törlést elvégezni akkor, ha az adatkezelés célja vagy jogalapja megszűnt, az adatkezelés eleve jogalap nélkül történt.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

–           az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

–           az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

–           az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

–           az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés mindezek miatt korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 1. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak közérdekből vagy az utazási iroda érdekéből történő kezelése miatt, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább.

 1. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az Amazon Travel a személyes adatok kezelését minden esetben önkéntes hozzájárulás alapján végzi. A személyes adatokat kizárólag üzleti szerződéses célra és külön hozzájárulás után ezen tájékoztatóban felsorolt marketing célokra használjuk fel a személyes adat tulajdonosának hozzájárulásával és annak mértékében. Külön figyelmet fordítunk arra, hogy a kezelt személyes adatok igény szerint módosíthatók és törölhetők legyenek. Minden személyes adatszolgáltatás egyértelműen elkülöníthető a felhasználás célja szerint (üzleti szerződéssel kapcsolatos vagy marketingkampánnyal kapcsolatos) akár online felületen akár nyomtatott formában.

Irodánk kizárólag utazásközvetítőként jár el, utazási csomag, vagy utazási szolgáltatás-együttes értékesítését közvetítőként végezzük, az utazásszervezővel létrejövő utazási szerződések megkötésében közreműködünk.

Értékesítés:

Az értékesítés folyamán az Amazon Travel az utastól kizárólag azokat a személyes adatokat kéri el, ami az utazáshoz és az irodánkkal létrejövő szerződéskötéshez szükséges. Az online vagy offline forrásokból beérkezett személyes adatokat a foglalás során biztonságos backoffice rendszereken keresztül juttatjuk el, az utazásszervező partnereinkhez, illetve a szállással és/vagy személyszállítással foglalkozó partnercégekhez (alább megnevezve). A személyes adatok segítségével tudjuk a foglalásokat véglegesíteni, az utazásközvetítői szerződést megkötni, és az utazásszervező részére az utazási szerződés megkötése érdekében továbbítani. A szerződések elkészítése saját „VIP” nevű CRM rendszerünkben történik. A CRM rendszerben tároljuk az utas személyes adatait az utazásközvetítői szerződés keretein belül kapcsolattartási céllal. A kinyomtatott aláírt szerződést a számviteli törvénynek megfelelően a könyvelésre továbbítjuk, majd miután visszaérkezett a törvényi előírásoknak megfelelően őrizzük, a törvényben előírt ideig.

Az weben történő online értékesítés folyamán az utazáshoz szükséges személyes adatokat titkosított HTTPS protokolt használva juttatjuk el (saját fejlesztésű online értékesítő rendszerrel (nem általunk működtetett, alább megnevezve) az utazásszervezéssel, illetve szállással és/vagy személyszállítással foglalkozó partnercégekhez (alább megnevezve). Az utazás visszaigazolása és a fizetés (adattovábbítás a bank felé) is ezen rendszeren keresztül történik. Az utazás megvásárlása után az automatikusan elkészült utazásközvetítői szerződés rögzítésre kerül a CRM rendszerünkben. Az utas által aláírt visszaküldött szerződést a számviteli törvénynek megfelelően a könyvelésre továbbítjuk, majd miután visszaérkezett a törvényi előírásoknak megfelelően őrizzük, a törvényben előírt ideig.

Az Amazon Travel lehetőséget nyújt online vagy offline ajánlatkérésre. Az ajánlatkérő űrlapokon csak azokra a személyes adatokra van szükség, amivel pontos ajánlatot tudunk adni ez érdeklődőknek. Amennyiben az ajánlatot nem követi szerződéskötés (akár foglalás lemondása miatt) az adatokat 30 napon belül töröljük.

Amennyiben a felsorolt lehetőségeken kívül más formában fordul hozzánk (online kapcsolati űrlap, telefon, fax, e-mail, stb.), a személyes adatok kezelését szintén az ajánlatkérés folyamata szerint végezzük.

 1. Offline értékesítés, regisztráció, ügyfélkapcsolat (üzleti szerződéses kapcsolat) létesítése és annak fennállása során kezelt személyes adatok
  • Köre: utazó neve, születési ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe
  • Az adatkezelés jogalapja: szerződésen alapuló adatkezelés (Info tv. 6. § (4) bekezdés)
  • Az adatkezelés célja: értékesítés, üzleti kapcsolat létesítése
  • Az adatkezelés időtartama: A szerződéskötés, valamint kapcsolattartás és a kiállított számla esetében (elszámolást alátámasztó bizonylatok) a törvényben előírt iratmegőrzési idő szerint. Felmerülő kapcsolattartás esetén a hozzájárulás visszavonásáig
  • Adattovábbítás (alább részletezve): külső foglalási rendszerek, bankok, belső CRM
  • Adatfeldolgozó (alább részletezve): könyvelő és bérszámfejtő
  • Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
  • Adatbekérés formája: papír alapú űrlap, formanyomtatvány
 2. Offline egyéb adatbekérő űrlapok használata során kezelt adatok:
  • Köre: utazó neve, születési ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe
  • Az adatkezelés jogalapja: szerződésen alapuló adatkezelés (Info tv. 6. § (4) bekezdés)
  • Az adatkezelés célja: értékesítés, üzleti kapcsolat létesítése
  • Az adatkezelés időtartama: A szerződéskötés, valamint kapcsolattartás és a kiállított számla esetében (elszámolást alátámasztó bizonylatok) a törvényben előírt iratmegőrzési idő szerint. Felmerülő kapcsolattartás esetén a hozzájárulás visszavonásáig
  • Adattovábbítás (alább részletezve): külső szolgáltatást értékesítő rendszerek
  • Adatfeldolgozó (alább részletezve): könyvelő és bérszámfejtő
  • Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
  • Adatbekérés formája: papír alapú űrlap, formanyomtatvány
 1. Online értékesítés saját weboldalon keresztül (alább részletezve), ügyfélkapcsolat (üzleti szerződéses kapcsolat) létesítése és annak fennállása során kezelt adatok:
  • Köre: utazó neve, születési ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe
  • Az adatkezelés jogalapja: szerződésen alapuló adatkezelés (Info tv. 6. § (4) bekezdés)
  • Az adatkezelés célja: értékesítés, üzleti kapcsolat létesítése
  • Az adatkezelés időtartama: A szerződéskötés, valamint kapcsolattartás és a kiállított számla esetében (elszámolást alátámasztó bizonylatok) a törvényben előírt iratmegőrzési idő szerint. Felmerülő kapcsolattartás esetén a hozzájárulás visszavonásáig
  • Adattovábbítás (alább részletezve): külső kapcsolódó foglalási rendszerek, bankok, külső szolgáltatást értékesítő rendszerek, belső CRM
  • Adatfeldolgozó (alább részletezve): könyvelő és bérszámfejtő
  • Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
  • Adatbekérés formája: webes űrlap, adatbekérő
   • Adatbekérés internetes helye: értékesítési oldalak (alább részletezve)
  • Adatbekérés fizikai helye: külső szerződött cég szervere
 2. Online saját weboldalak (alább részletezve) ajánlatkérő űrlapja használata során kezelt adatok:
  • Köre: utazó neve, születési ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, adott utazási ajánlat megnevezése, megjegyzés mező, utazó által megadott további utasok adatai (név, születési év)
  • Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §.
  • Az adatkezelés célja: ajánlatkérési információk küldése az Amazon Travel Kft.-nek
  • Az adatkezelés időtartama: adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, szerződéskötés esetén a fentebb leírtak szerint
  • Adattovábbítás (alább részletezve): nincs, szerződéskötés esetén fent leírtak szerint
  • Adatfeldolgozó (alább részletezve): nincs feldolgozás
  • Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
  • Adatbekérés formája: kapcsolat űrlap, adatbekérő
  • Adatbekérés internetes helye (alább részletezve): saját weboldalak
  • Adatbekérés fizikai helye: külső szerződött cég szervere
 1. Online saját weboldalak (alább részletezve) kapcsolat űrlapja használata során kezelt adatok:
  • Köre: utazó neve, telefonszáma, e-mail címe, egyéb szabadon kitölthető mezők
  • Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §.
  • Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvételi információk és egyéb szabadon kitölthető mezők küldése az Amazon Travel Kft.-nek
  • Az adatkezelés időtartama: adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, szerződéskötés esetén a fentebb leírtak szerint
  • Adattovábbítás (alább részletezve): nincs, szerződéskötés esetén fent leírtak szerint
  • Adatfeldolgozó (alább részletezve): nincs feldolgozás
  • Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
  • Adatbekérés formája: kapcsolat űrlap, adatbekérő
  • Adatbekérés internetes helye (alább részletezve): saját weboldalak
  • Adatbekérés fizikai helye: külső szerződött cég szervere
 1. Online saját értékesítési weboldalak (alább részletezve) cookie-k (sütik) kezelése során kezelt adatok:
  A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a felhasználó böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet, stb. A cookie-t az oldal látogatója használja, például, hogy jogosultságot kapjon egy oldal információit megtekinteni vagy egy vásárlási folyamatot végi vinni. Nincs szükség különleges beállításokra a felhasználó böngészőjének ahhoz, hogy cookie-kat tudjon a számítógépére letölteni. Alapbeállítás esetén a felhasználó böngészője fogadni fogja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket (pl. az “Ideiglenesen letöltött internet fájlok”), mivel az semmiféle kockázati tényezővel nem jár. Amennyiben nem szeretné a felhasználó, hogy az Amazon Travel Utazási Iroda és a szerződött szolgáltatói és partnerei cookie-kat alkalmazzanak, úgy inaktiválja azok fogadását a webböngészőjében. További információkat talál erről a felhasználó a saját böngészőjének súgójában. Amennyiben a felhasználó fogadja a cookie-kat, azok típustól függően 30 vagy 60 napig a felhasználó számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak a felhasználó nem törli azokat már korábban. Figyelmeztetjük azonban, hogy a cookie-k használatának mellőzése a weboldalak korlátozott működését vonhatja maga után. Partnerünk, a Google hirdetései egyéni, felhasználóként eltérő kiszolgálása érdekében a felhasználó számítógépén ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Egy későbbi látogatás alkalmával a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van egyeztetni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag az oldallal releváns tartalom tekintetében. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok kezelését. A Google által használt sütiket a http://www.google.hu/privacy_ads.html címen is le lehet tiltani.
 • Köre: dátum, ügyfél ipcíme, egyedi azonosító, weboldalra látogatás ideje
 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A weboldalon megjelenő „süti tájékoztató” jóváhagyásával a látogató hozzájárul az adatok sütiken keresztül történő kezeléséhez.
 • Az adatkezelés célja: a weboldal működése, felhasználói élmény növelése, az értékesítési folyamat segítése, tranzakciók visszaigazolása
 • Az adatkezelés időtartama: ideiglenes (oldalbezárásakor automatikusan törlődő) cookie-k (sütik), állandó (felhasználó a böngészője segítségével bármikor törölhető) cookie-k (sütik)
 • Adattovábbítás: személyes adattovábbítás nem történik
 • Adatfeldolgozó: személyes adatfeldolgozás nem történik
 • Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
 • Cookie-k (sütik) fajtája:
  • Működési Cookie-k (sütik)
   • Felhasználó azonosítás: csak a vásárlási folyamat alatt, esetleges adatmódosítások, tételmódosítások miatt (személyes adatkezelés nem történik)
   • Helymeghatározás: nincs
   • Felugró ablak: ajánlatok megjelenítése, megfelelő működéshez szükséges (személyes adatkezelés nem történik)
   • Értesítések: ajánlatok megjelenítése, megfelelő működéshez szükséges (személyes adatkezelés nem történik)
   • Egyéb: nincs
  • Közösségi média Cookie-k (sütik)
   • Google Analytics
   • Facebook pixel
   • Egyéb
  • Adatbekérés internetes helye: értékesítési oldalak (alább részletezve)
 • Adatbekérés fizikai helye: külső szerződött cég szervere
 1. Online saját weboldalak (alább részletezve) cookie-k (sütik) kezelése során kezelt adatok:
  A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a felhasználó böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet, st

Utazási Irodánknál büszkék vagyunk arra, hogy 1998 óta jelen vagyunk a magyar utazási piacon és meghatározó szereplőjévé váltunk a bel és külföldi utaztatásnak. Irodánkban Magyarországon egyedülállóan a legtöbb német és osztrák utazásszervező ajánlatai elérhetőek és foglalhatóak. Álmokat váltunk valóra...

+36 70 779-6535
Copyright © 2023 Amazon Travel Utazási Iroda Kft.